دیدار قرآن پژوهان مجمع تربیتی بانوان با حضرت استاد