13. آيا مخاطبان قرآن مردم اهل حجاز هستند يعني آيا قرآن فقط براي مردم عربستان نازل شده يا براي همه بشريت است؟قرآن كريم كتاب هدايت همه انسانها در همه اعصار است؛ پهنه زمين و گستره زمان حوزه نورافشاني خورشيد هماره‌تابان قرآن كريم است. نور هدايت قرآن تا آن جا كه مرز بشريت است مي‌تابد: "وما هي إلاّ ذكري للبشر"(1)، "وما هو إلاّ ذكر للعالمين"(2) و اختصاصي به عصري خاص يا اقليمي مخصوص و يا نژادي ويژه ندارد. خداي سبحان

13. آيا مخاطبان قرآن مردم اهل حجاز هستند يعني آيا قرآن فقط براي مردم عربستان نازل شده يا براي همه بشريت است؟

 

جواب:

قرآن كريم كتاب هدايت همه انسانها در همه اعصار است؛ پهنه زمين و گستره زمان حوزه نورافشاني خورشيد هماره‌تابان قرآن كريم است. نور هدايت قرآن تا آن جا كه مرز بشريت است مي‌تابد: "وما هي إلاّ ذكري للبشر"(1)، "وما هو إلاّ ذكر للعالمين"(2) و اختصاصي به عصري خاص يا اقليمي مخصوص و يا نژادي ويژه ندارد. خداي سبحان در تبيين قلمرو رسالت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايد: "وما أرسلناك إلاّ كافة للنّاس"(3). بنابراين، رسالت آن حضرت "جهان‌شمول" و "ابدي"، و كتاب او "جهاني" و "جاودانه" و قوم او نيز همه افراد بشرند، نه گروهي از مردم حجاز. قلمرو انذار پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز، گستره "عالمين" و همه افراد بشر معرفي شده است: "تبارك الذي نزّل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيراً"(4)، "نذيراً للبشر".(5) كتابي كه براي هدايت همگان تنزل يافته و از نظر وسعت حوزه رهنمودْ جهان‌شمول است، بايد از دو ويژگي برخودار باشد: 1 ـ به زباني جهاني سخن بگويد تا همگان از معارف آن بهره‌مند باشند و هيچ كس بهانه نارسايي زبان و بيگانگي با فرهنگ آن را خار راه خود نبيند و از پيمودن صراط سعادت‌بخش آن باز نايستد. 2 ـ محتوايش براي همگان مفيد و سودمند بوده، احدي از آن بي‌نياز نباشد؛ همانند آبي كه عامل حيات همه زندگان است و هيچ موجود زنده‌اي در هيچ عصر و مصري از آن بي‌نياز نيست.

 

1 ـ سوره مدّثر، آيه 31. 2 ـ سوره قلم، آيه 52. 3 ـ سوره سبأ، آيه 28. 4 ـ سوره فرقان، آيه 1. مراد از "عالمين" در برخي استعمالهاي قرآنيِ آن، مردم يك عصر است و در برخي موارد، مانند اين آيه، مردم عصري خاص و اعصار پس از آن، و در برخي موارد، همانند آيه كريمه "الحمد‌لله ربّ العالمين" نه تنها اعصار گذشته و آينده است، بلكه عوالم غير انساني مانند عالم فرشتگان و جن و عالم جماد و نبات را نيز در بر مي‌گيرد؛ مگر آن‌كه شاهدي بر اختصاص به غير نبات و جماد اقامه شود. 5 ـ سوره مدّثر، آيه 36. مأخذ: (تسنيم جلد 1، ص 31)

 

عکس