مرکز رسانه اسراء

مرکز رسانه اسرا ء، به منظور پوشش برنامه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي و برنامه هاي بنياد ، با دو ادارهي کل پژوهش رسانه و ادارهي کل توليد، در ساختمان اصلي بنياد مستقر است.
اداره کل پژوهش رسانه
در ادارهي کل پژوهش، پشتيباني پژوهشهاي رسانهاي، با حضور محققان حوزه صورت ميگيرد و البته نظارت علمي انديشههاي حضرت استاد علامهجواديآملي دامتبرکاته، بر توليدات رسانهاي از مهمترين وظايف اين اداره است. توجه وافر حضرت استاد به فلسفه هنر و مطالعات نظري هنر نيز گام نويني براي تربيت محققان ارشد در حوزه هنرهاي ديني است که با گسترش انديشه معظمله در گروههاي علمي چشمانداز ديگري براي اين مجموعه خواهد بود. آينده، آبستن خلاقيت هايي در اين ادارهي کل است، که با توجه به سرمايهي عظيم منظومهي فکري حضرت استاد، اميد آن ميرود تا به خواست الهي، ختم به دانشگاه هنرهاي ديني شود.

اداره کل توليد
وظيفه اصلي اين بخش ثبت استاندارد و رسانهاي تمام فعاليتهاي علمي، فرهنگي و سياسي اجتماعي حضرت استاد است. در اين مرکز علاوه بر توانايي مراحل توليد، تدوين و صداگذاري و همه فعاليتهاي پستوليد نيز پيشبيني شده است که در دو باکس مونتاژ غيرخطي تامين ميشود.
اکنون اين اداره کل در سطح پخش برنامههاي رسانه ملي جمهوري اسلامي ايران حايز استاندار قابل قبول است. آنچه امروز در اين اداره کل برنامهريزي شده راهاندازي تلويزيون اينترنتي براي علاقمندان انديشههاي حضرت استاد است. تسهيل در دريافت زندهي درسهاي معظمله به عنوان مفسر کبير قرآن در جهان اسلام از ضروريات اين ادره کل محسوب ميشود.
 

عکس