مرکز نشر الکترونيک اسراء

با توجه به پيشرفت علم و تکنولوژي و همهگير شدن استفاده از رايانه و لوحهاي فشرده و نيز با توجه به نياز جامعه به افکار و آثار حضرت استاد، بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء ضمن فعال کردن مرکز نشر الکترونيک، به توليد محتواي ديجيتال و نرمافزارها و لوحهاي فشرده پژوهشي، صوتي و تصويري از سخنرانيها، درسها و نوشتههاي ايشان، مبادرت ورزيده است.
اين مرکز با به کارگيري نيروهاي متخصص در بخش فني، توليد و ويرايش، بخشهاي مهمي از آثار حضرت استاد را در قالب لوحهاي فشرده چندرسانهاي، کتابخانه آثار و مجموعههاي صوتي عرضه کرده است که مهم ترين آنها عبارتاند از:
1. مجموعه نرمافزارهاي «صراط الهدي»: جامع ترين و اولين نرمافزار تفسير گوياي قرآن کريم.
2. «کتابخانه ديجيتال اسراء»: مجموعه کامل آثار حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي تا سال 1389 با قابليتهاي ويژه پژوهشي شامل جستجوي حرفه اي ، يادداشت، نمايه زني، بلوک کردن و فهرست متنوع.
3. مجموعه نرمافزارهاي «تسنيم»: مجموعه دروس و متن کتاب شريف «تسنيم».
4. «رحيق مختوم»: مجموعه کامل دروس اسفار حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي.
5. نرم افزارهاي موضوعي مانند: «زن در آيينه جلال و جمال»، «صهباي حج»، «امام خميني، بنيان مرصوص»، «شکوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني» و ... .

طرحهاي در دست اقدام:
1. نرم افزار جامع «صراط الهدي»
2. درختواره فقهي
3. دانشنامه علوم عقلي
4. نرم افزار موضوعي تفسير قرآن كريم.
5. نرمافزار شرح خطبه نهج البلاغه همراه با خطبههاي نماز جمعه استاد.
6. نرمافزار «تسنيم» سورههاي مباركه «آل عمران»، «نساء» و «مائده».
7. نرمافزار«صراط الهدي» سوره مباركه «انبياء» و «حج».

عکس