مرکز ترجمه اسراء

مرکز ترجمه بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء ،با ماموريت ساماندهي و عرضه ترجمه آثار حضرت آيت الله جوادي آملي ،توسط مترجمان توانمند در عرصه بين الملل، شروع به کار نمود.
اين مرکز با تشکيل شوراهاي علمي در سه حوزه زباني: انگليسي، عربي، اردو به همراه خبره ترين افراد متخصص در زمينة ترجمه ، ويراستاري و ارزيابي تا کنون به ترجمة بسياري از کتب ، سخنراني ها، مقالات، پيام ها و استفتاءات معظم له پرداخته است.همچنين با توجه به سطح بالاي علمي آثار معظم له و مخاطبان خاص آثارايشان ، اين مرکز اقدام به برگزاري جلسات نقد آثار ترجمه شده نموده است و هماهنگي لازم براي پرهيز ازترجمه هاي کم کيفيت توسط سايرمراکز و تعامل با مجموعه هاي همسو براي ترجمه و نشر آثار در سه حوزه زباني مذکور را در دستور کار خود دارد
ساختار انساني اين مرکز متشکل از مدير مرکز ترجمه، کارشناس پژوهشي قراردادها و مسئول دفتر مي باشد. بدين منظور تعريف دقيقي از مرکز ترجمه با راه اندازي بخش خدمات ترجمه اي براي ارتباطات درون سازماني (همانند ارايه خدمات ترجمه شفاهي در همايش ها، ديدارهاي مرتبط با بنياد و معظم له، ايجاد بانک زبان دانان، بارگذاري سايت در سه حوزه زباني و... ) و ساماندهي، بازنگري در ترجمه هاي پيشين معظم له و همکاري با دارالترجمه هاي برون مرزي براي ارتباطات برون سازماني تحقق يافته که اين امر همسو با چشم انداز بنياد بوده است.

عکس