مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي اسراء

رويكرد عمده آثار منتشره از حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي به مخاطبان خاص و نخبگان است و آثار معظم له به صورت تخصصي با محتواي بسيار غني تدوين گرديده است كه مي تواند مرجع و منبع استخراج موضوعات متنوع شده و در راستاي نهضت توليد علم و دانش، در اختيار تشنگان معرفت ديني قرار گيرد.
امروزه به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه خيل عظيم جوانان و مردم متدين و مشتاق معارف اسلامي و الهي به دنبال مركز و كانون موثقي مي گردند كه ايشان را از زلال اين معارف سيراب گرداند؛ بنابراين بازنويسي و تدوين معارف بلند اسلامي ،در قالب ادبيات و سطح عمومي تر ،جهت بهره مندي مخاطبان عام ضرورتي انکار ناپذيراست
از اين رو، مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء وظيفة خود ميداند که چون پلي ميان آثار و انديشه هاي حضرت استاد وادراک و دريافت جامعه باشد تا دستاوردهاي استاد را به يکتاپرستان جهان برساند و انسان سرگشته و شگفت زده امروزين را با سرشت خداگونة خويش آشتي داده و از سراب انگارههاي خود ساخته بِرهاند و به سرچشمه هاي زندگي پاک و پالوده، آرامش و نيکبختي جاودان برساند.
اهداف:
1. نشر معارف، علوم و فرهنگ عالي اسلامي با رويكرد نظريات حضرت آيت الله جوادي آملي دام ظله العالي؛
2. فراهم نمودن امكان امكان استفاده عموم به آثار نوشتاري و گفتاري(صوتي و تصويري) حضرت استاد؛
3. بهره مند نمودن طيف هاي مختلف جامعه اسلامي، خصوصا جوانان و نوجوانان از مباحث حضرت استاد؛
4. كشاندن انديشه هاي و معارف ناب الهي حضرت استاد در جمع دانش پژوهان و دانشجويان؛
5. استخراج مباحث و مطالب جديد و متنوع و همچنين ارائه جديدترين نقطه نظرات حضرت استاد پيرامون مسائل اعتقادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي به صورت مكتوب به جامعه علمي؛
6. جمع آوري موضوعي مباحث حضرت استاد و دسته بندي آنها در يك قالب معين جهت دسترسي آسان محققين و پژوهشگران؛

گروه هاي علمي
با توجه به گرايش هاي مختلف وگوناگوني آثار بياني و بناني حضرت آيت الله جوادي آملي (ادام الله ظله) لازم است براي تدوين و تنظيم مجموعه هاي مكتوبِ برگرفته از آثار ايشان، گروههاي علمي و تحقيقاتي تعيين گردند، تا متكفل اين امر مهم باشند. لذا براي تحقق اين هدف، در مرحله نخست تشکيل چهار گروه علمي زير بسيار حائز اهميت است :
1. گروه عترت پژوهي 2. گروه تفسير و علوم قرآني
3. گروه فلسفه و عرفان اسلامي 4. گروه معارف و اخلاق اسلامي

عکس