پژوهشگاه علوم وحياني معارج

پژوهشگاه علوم وحياني معارج، با آگاهي از نيازهاي روز جامعه و مديريت آن ها ،گام نهادن در راه جديد ساختار سازماني در قالب پژوهشگاه رسمي، به جهت بهره وري بهينه از فناوري هاي نو و ارتقاء توان علمي ،را ضرورت ميداند، ازاين رو با ساماندهي کوشش هاي پژوهشي خود در سه پژوهشکدة :
1. پژوهشکدة قرآن و عترت.
2. پژوهشکدة فلسفه، عرفان و کلام اسلامي.
3. پژوهشکدة فقه و اخلاق.
درصدد است با شناساندن و ارتقاء توان دانشهاي اسلامي و جهت دهي آنها به سوي نيازهاي عيني و واقعي جامعه انساني معاصر، با رويکرد انديشه و آراي حکيم متأله، حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي گامي اساسي بردارد و ضمن ارج نهادن به تلاشها و دستاوردهاي پيشينيان، براي «آيندگان» قدمي نو و بلند بردارد.

أ ) رسالتهاي پژوهشگاه:
1. تدوين و تنظيم آثار و انديشه هاي تفسيري، فقهي، فلسفي و عرفاني حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي (بيش از 130 اثر نشر يافته است)
2. تبيين و معرفي روش ها و مشرب هاي فکري و علمي معظم له.
3. پژوهش در موضوعات و مسائل جديد با رويکرد مباني و انديشه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي مدظله العالي.
4. تبيين مباني و چارچوب نظري دانش هاي اسلامي و توسعه آن ها به عرصه هاي نو.
5. نهادن قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام در متن زندگي فردي و اجتماعي و فهم پذير ساختن آن ها متناسب با شرايط و نيازهاي جامعه اسلامي و جهان معاصر.
6. دفاع عقلاني از مفاهيم و آموزه هاي ديني متناسب با سطوح و نيازهاي گوناگون مخاطبان.
7. اثبات کارامدي دين در پاسخگويي به نيازهاي عصري و نسلي.

ب ) ساختار و شرح وظايف پژوهشگاه:
نگاه تخصص محور در واگذاري اختيارات و مسئوليتها از سياستهاي پژوهشگاه است؛ اينک به ساختار و شرح وظايف پژوهشگاه، کوتاه اشاره ميکنيم:
1. رئيس پژوهشگاه: تدوين و پيشنهاد سياستهاي پژوهشي و اجرايي پژوهشگاه، سازماندهي پژوهشکدهها، نظارت بر جذب نيروهاي متخصص و کارامد، ارتباط با مراکز و نخبگان، ارزيابي و تأييد نهايي محصولات پژوهشي و ارائه گزارش به مراجع مربوط، جملگي از وظايف ايشان است.
2. شوراي عالي تحقيقات: اين شورا از رئيس، معاون پژوهشي، مديران پژوهشکده و برخي از اعضاي هيئت علمي تشکيل و در آن به سياست هاي کلان پژوهشگاه، نظارت بر اجراي طرح ها، آييننامه هاي پژوهش و تصويب آثار پرداخته و تصميم گيري مي شود.
3. دفتر رياست و روابط عمومي: هماهنگي و تنظيم برنامه فعاليت هاي جاري رئيس پژوهشگاه، تنظيم دستور جلسات، انجام دادن مکاتبات و بايگاني دفتر رياست، گرد آوري اطلاعات، همکاري با مديران پژوهشکده ها و بررسي و بازتاب درخواست، از جمله وظايف آن دوست.
4. دفتر برنامه ريزي و توسعه تحقيقات: اين دفتر به مطالعه و تدوين و پيشنهاد سياست ها و استراتژي-هاي پژوهشي، تهيه و تدوين برنامه هاي جامع و عملياتي، اصلاح فرايند برنامه ريزي پژوهشي متناسب با جديدترين رهيافت هاي علمي، انجام دادن بررسي هاي کارشناسي در زمينه ايجاد يا گسترش پژوهشکده ها و آسيب شناسي فرهنگي و اجتماعي جهت انتقال به مسئولان مربوط مي پردازد.
5. دفتر همکاري هاي علمي و بين الملل: برخي وظايف اين دفتر، بدين شرح است: ايجاد بستر مناسب جهت برقراري ارتباط با مراکز و مجامع پژوهشي و نخبگان درون و بيرون از کشور، فراهم سازي زمينه بهره مندي محققان و اعضاء هيئت علمي از منابع مطالعاتي داخلي و خارجي، برنامه ريزي براي معرفي محققان به جهت شرکت در مجامع و کنفرانس هاي علمي و بين الملل، برنامه ريزي با هدف گسترش سطح ارتباطات و همکاري با مراکز علمي ملي و بين الملل.
6. معاونت پژوهشي: از سه واحد «مديريت خدمات علمي و پژوهشي، مديريت نظارت و ارزيابي و مديريت کتابخانه و اسناد علمي» تشکيل شده است و نيازشناسي، طراحي و برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و آسيب شناسي فعاليت هاي پژوهشي، غني سازي کتابخانه، نظارت بر امور خدمات پژوهشي و جذب محقق، ارتباط با ديگر مراکز علمي، از جمله وظايف اين واحدهاست.
7. مديريت منابع انساني و پشتيباني: از سه واحد «مديريت منابع انساني و دبيرخانه، مديريت مالي و مديريت پشتيباني و خدمات» تشکيل شده است و تأمين فضا و نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه، انجام دادن امور پرسنلي، نظارت بر انجام گرفتن امور مربوط به ثبت، طبقه بندي و توزيع بسته ها و مکاتبات و بايگاني، نظارت بر تأمين و تجهيز نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري پژوهشگاه، بررسي و تنظيم برنامه بودجه، تامين اعتبار همه هزينه ها، نظارت بر ثبت و نگهداري اموال و نظارت بر مسائل انضباطي، از جمله وظايف اين واحدهاست.

عکس