احكام خمس
خمس فیش واریزی حج تمتّع
اجازات كتبي از حضرت امام(ره)
حکم تجارت با پولي كه خمس آن داده نشده است
احتساب خمس جداگانه هر يك از اموالي را كه ممكن ‏است مشمول خمس شود
اجازه صرف سهم سادات
خمس هديه
رفت وآمد با بستگاني كه به يقين خمس نمی دهند
كنار گذاشتن پول براي تهیه جهيزيه
حکم خرید منزل از درآمد بين سال
حکم خرید منزل از درآمد بين سال
حکم هزينه تعمير منزل ازدرآمد بين سال
حکم مبلغ رهن گذاشته شده
خمس فروش منزل
حکم تعلق گرفتن خمس بر پولی که یقین برگذشت سال نباشد
هزينه‌هاي لازم،متعلَّق خمس نيست
حکم خمس شهریه طلّاب
حکم خمس منزل اجاره ای ودرآمد آن
حکم پرداخت خمس بدون مراجعه به دفتر مراجع
حکم فردی که سال خمسي نداشته است
نحوه احتساب خمس اموال
خمس حقوق بنياد شهيد
حکم اموال تخميس شده و درآمدهای بعدي
بدهكاری ‏سهمين پس از رسیدن سال خمسي
حکم پول کنار گذاشته شده جهت ساخت حسينيه
حکم خرید ماشین وخمس آن
حکم پس انداز کنارگذاشته شده جهت خرید خانه
حکم خمس حقوق باز نشستگی پش انداز شده
حکم خرید منزل با پول وام
حکم خمس مهریه بانوان
حکم سال خمسی برای قرض یا وام
حکم سال خمسی حقوق ماهیانه
حکم مشارکت درشرکت های تعاونی
حکم خمس هدایای نقدی
حکم خمس منزل دوم
حکم خمس پول درحساب بانکی
حکم خمس خرید مسکن برای فرزند
عکس