عنوان: تأويل و تفسير

همان‏طور كه آيهٴ متشابه، تأويل صحيح دارد و آن را خداوند تعالي مي‏داند و به راسخان در علم افاضه مي‏فرمايد، براي آيهٴ محكم هم تأويل است و براي تمام قرآن كريم تأويل وجود دارد.

........................................................

عنوان: اصول كلي شناخت قرآن

خاصيت نوراني بودن قرآن آن است كه هم معارف آن روشن و مصون از ابهام و تيرگي است و هم جوامع بشري را از هرگونه تاريكي اعتقاد يا تيرگي اخلاقي يا ابهام در شناخت يا سرگرداني در انتخابِ راه يا تحيّر در ترجيح هدف و مانند آن مي‏رهاند و به شبستان روشن صراط مستقيم و هدف راستينِ بهشتِ «عدن» مي‏رساند.

........................................................

عنوان: ادب نقد سيرهٴ تفسيري طبري

روش طبري در تفسير، عبارت است از: 1. نقل آراء صاحب نظران.2. نقل ادلهٴ هريك از آنها. 3. انتخاب يكي از آنها يا ارائهٴ رأي جديد و استدلال بر آن به تقويت يكي از ادلّهٴ گذشتگان يا طرح تازه‏اي در مقام استنباط و چون طبري از حافظهٴ سرشار و اطلاع گسترده برخوردار بود، در اين امور توفيق خوبي حاصل نمود و در جمع احاديث و جرح و تعديل آنها و ترجيح سَنَدي يا ادبي بعضي بر بعضي ديگر از سعي بليغ دريغ نمي‏كرد.ليكن...

........................................................

عنوان: تفسير به راي

تفسير، يك نحو تصديق است؛ زيرا حكم به اينكه معناي آيه چنين است و مقصود خداوند از آيه، فلان مطلب مي‏باشد، به نوبهٴ خود، قضيه و مسأله خواهد بود؛ لذا علم تفسير همانند علوم ديگر، داراي مبادي و مسائل است و لازم مي‏باشد كه در تعريف تفسير، قيدِ «به قدر طاقت بشري» مأخوذ شود.

........................................................

عنوان: تبيين متعلق باء در بسم اللّه الرحمن الرحيم

بحث پيرامون تعيين متعلق باء در كلمهٴ «بسم اللّه...»، مبتني است بر آنچه معروف بين مفسران مي‏باشد كه لفظ «باء»، حرف جرّ است و مجموع جار و مجرور كلمه‏اند؛ نه كلام؛ لذا مفيد معناي تام نخواهد بود، مگر با عنايت به متعلق آن كه در تعيين آن متعلق سخني خواهد آمد. اما اگر لفظ باء، حرف جرّ نباشد...

........................................................

 
كل صفحات: صفحه: تعداد در هر صفحه:
عکس